PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Mai Lan
   Sinh ngày: 09/12/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Chu Việt Hà
   Sinh ngày: 03/12/2005  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2014 - 2015
   Trần Mai Lan
   Sinh ngày: 09/12/2005  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ Thị Huyền Trang
   Sinh ngày: 01/02/2004  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải KK VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2014 - 2015
   Chu Việt Hà
   Sinh ngày: 03/12/2005  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Mai Lan
   Sinh ngày: 09/12/2005  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Vũ Thị Huyền Trang
   Sinh ngày: 01/02/2004  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải KK VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Khánh Hòa
   Sinh ngày: 14/03/2003  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba VSCĐ cấp tỉnh
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Thu Hồng
   Sinh ngày: 25/07/2003  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Ba VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Trần Mai Lan
   Sinh ngày: 09/12/2005  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Cậy- Long Xuyên- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì VSCĐ cấp huyện
   Năm học: 2012 - 2013
123