PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:50:28 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:45:28 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai13:44:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai13:31:24 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16401
5Khách vãng lai13:27:27 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16369
6Khách vãng lai13:27:04 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
7Khách vãng lai13:21:06 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=424
8Khách vãng lai13:14:16 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6821
9Khách vãng lai13:06:27 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai12:59:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
11Khách vãng lai12:56:18 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
12Khách vãng lai12:51:27 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
13Khách vãng lai12:51:20 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai12:51:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
15Khách vãng lai12:26:31 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
16Khách vãng lai12:25:58 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai12:25:43 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16472
18Khách vãng lai12:19:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16655
19Khách vãng lai11:44:40 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16436
20Khách vãng lai11:41:23 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
21Khách vãng lai11:33:51 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18189
22Khách vãng lai11:09:39 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
23Khách vãng lai11:04:45 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00734
24Khách vãng lai10:51:25 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=399
25Khách vãng lai10:46:04 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai10:28:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
27Khách vãng lai10:09:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=419
28Khách vãng lai10:01:21 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
29Khách vãng lai09:45:26 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17147
30Khách vãng lai09:34:09 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai09:29:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
32Khách vãng lai09:14:57 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16401
33Khách vãng lai08:52:57 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SG%C4%90%C4%90-00122
34Khách vãng lai08:23:13 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai08:21:26 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
36Khách vãng lai07:19:57 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
37Khách vãng lai07:06:39 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13139
38Khách vãng lai06:54:41 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai06:48:04 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01128
40Khách vãng lai06:07:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
41Khách vãng lai06:05:37 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01124
42Khách vãng lai04:42:56 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16399
43Khách vãng lai04:39:48 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai04:24:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6804
45Khách vãng lai04:22:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
46Khách vãng lai04:15:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01131
47Khách vãng lai04:15:22 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai04:06:53 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai03:44:24 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16387
50Khách vãng lai03:31:39 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai03:28:37 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SG%25u0110%25u0110-00122
52Khách vãng lai03:00:03 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6902
53Khách vãng lai02:40:20 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16425
54Khách vãng lai02:36:32 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00777
55Khách vãng lai02:22:00 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
56Khách vãng lai02:09:44 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
57Khách vãng lai02:01:04 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
58Khách vãng lai01:19:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6833
59Khách vãng lai00:48:00 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00781
60Khách vãng lai00:23:22 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26 3 2019