PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:46:07 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:39:25 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai21:37:26 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
4Khách vãng lai21:30:54 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
5Khách vãng lai21:19:29 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
6Khách vãng lai21:12:58 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai20:49:06 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai20:39:07 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai20:34:50 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
10Khách vãng lai20:31:10 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6904
11Khách vãng lai20:26:03 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
12Khách vãng lai20:25:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai19:25:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6953
14Khách vãng lai18:33:04 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
15Khách vãng lai18:32:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
16Khách vãng lai18:21:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
17Khách vãng lai18:17:10 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
18Khách vãng lai18:17:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
19Khách vãng lai18:17:06 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
20Khách vãng lai18:17:03 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
21Khách vãng lai18:16:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
22Khách vãng lai18:16:57 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
23Khách vãng lai18:16:53 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
24Khách vãng lai18:16:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai18:16:49 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
26Khách vãng lai18:16:47 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16195
27Khách vãng lai18:16:45 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
28Khách vãng lai18:16:43 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
29Khách vãng lai18:16:41 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
30Khách vãng lai18:16:38 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
31Khách vãng lai18:16:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
32Khách vãng lai18:16:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
33Khách vãng lai18:16:29 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
34Khách vãng lai17:35:48 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
35Khách vãng lai17:13:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
36Khách vãng lai16:40:55 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai15:56:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
38Khách vãng lai15:55:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
39Khách vãng lai15:27:32 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
40Khách vãng lai15:27:30 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
41Khách vãng lai15:04:11 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16395
42Khách vãng lai14:55:51 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
43Khách vãng lai14:55:24 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16371
44Khách vãng lai14:53:17 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7037
45Khách vãng lai14:52:09 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai14:46:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16390
47Khách vãng lai14:46:10 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00738
48Khách vãng lai14:08:00 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
49Khách vãng lai13:47:22 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
50Khách vãng lai13:22:05 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=333
51Khách vãng lai13:20:43 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai13:17:53 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
53Khách vãng lai12:44:56 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai12:42:37 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00726
55Khách vãng lai12:21:14 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
56Khách vãng lai11:38:08 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
57Khách vãng lai11:34:25 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
58Khách vãng lai11:16:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6836
59Khách vãng lai10:50:39 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai10:46:15 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6900
61Khách vãng lai10:21:22 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00725
62Khách vãng lai10:01:36 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6836
63Khách vãng lai09:55:27 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6954
64Khách vãng lai09:41:38 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai09:35:44 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16429
66Khách vãng lai09:30:51 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
67Khách vãng lai09:00:58 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6900
68Phạm Minh Tuyền08:50:47 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
69Phạm Minh Tuyền08:50:40 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai08:45:31 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6903
71Phạm Minh Tuyền08:44:02 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
72Phạm Minh Tuyền08:43:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
73Phạm Minh Tuyền08:43:47 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Phạm Minh Tuyền08:43:42 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
75Phạm Minh Tuyền08:43:40 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Phạm Minh Tuyền08:43:38 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Phạm Minh Tuyền08:43:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:38:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=392
79Phạm Minh Tuyền08:37:01 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
80Phạm Minh Tuyền08:36:58 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
81Khách vãng lai08:36:52 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
82Khách vãng lai08:36:46 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai08:21:28 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
84Khách vãng lai08:16:35 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
85Phạm Minh Tuyền08:00:33 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
86Phạm Minh Tuyền08:00:30 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
87Khách vãng lai08:00:23 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
88Khách vãng lai07:59:35 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai07:49:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
90Khách vãng lai06:09:13 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai05:52:11 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=385
92Khách vãng lai05:45:10 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16422
93Khách vãng lai05:38:35 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
94Khách vãng lai05:36:55 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
95Khách vãng lai05:29:49 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16421
96Khách vãng lai04:08:37 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
97Khách vãng lai02:06:03 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00725
98Khách vãng lai01:26:21 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
99Khách vãng lai01:09:00 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
100Khách vãng lai00:52:05 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
101Khách vãng lai00:45:55 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
102Khách vãng lai00:44:59 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
103Khách vãng lai00:44:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
104Khách vãng lai00:43:05 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
105Khách vãng lai00:42:21 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=399
106Khách vãng lai00:41:34 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
107Khách vãng lai00:38:31 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
108Khách vãng lai00:38:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
109Khách vãng lai00:18:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16429
110Khách vãng lai00:08:19 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
111Khách vãng lai00:07:17 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16388
112Khách vãng lai00:01:32 http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
16 11 2018