PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG XUYÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,588 205 45 81 37 23 2 1 1,173,359
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 19 5,205 226 0 75 19 5 6 3 951,321
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 149 7,875 515 0 159 76 7 2 8 2,258,953
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 2 5 1,105,595
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,193 46 16 116 102 4 4 7 1,038,270
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 7 5 1,806,394
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,149 297 5 13 57 5 5 6 1,786,082
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 4 3 995,777
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 35 6,685 71 3 11 91 5 7 7 1,054,679
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,117 114 8 108 7 4 14 21 1,008,757
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 118 5,547 489 20 310 56 41 6 78 2,109,966
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,039 186 15 59 124 4 4 1 1,239,682
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,699 474 6 79 133 207 1 4 2,529,217
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,478 46 23 91 176 4 7 2 1,254,026
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 4 20 544,550
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,304 5 141 588 4 4 4 1 809,540
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 294 9,736 450 35 462 86 7 3 5 1,387,163
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 872 6,467 728 83 1,446 202 32 3 4 2,293,478
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,105 919 2,227 259 40 17 31 13,749,527
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 3 1 3,759,631
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 67 7,107 12 8 6 71 3 7 4 3,661,585
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 4 16 3,676,669
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 87 7,828 79 9 183 72 48 5 3 4,019,159
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 105 6,289 44 5 23 70 5 3 2 3,681,682
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 40 9,839 230 24 21 49 3 1 5 3,939,446
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 8 6 3,983,721
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,029 36 4 20 70 3 2 2 3,692,886
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,305 105 6 16 94 26 4 4 3,802,437
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 61 7,986 129 10 8 75 6 3 2 3,830,173
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 84 7,793 117 0 2 80 3 13 3 3,803,109
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 81 9,100 31 5 12 70 3 4 1 3,719,328
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 193 8,078 241 108 428 133 3 3 2 4,126,806
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,052 42 8 21 70 5 1 1 4,695,249
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 88 28 2 1 3,598,520
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 275 445 1,703 209 51 2 3 609,717
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 2 4 3,766,606
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 2 2 3,674,923
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 1 145,628
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 3 2 131,543
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 4 1 121,041
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 104,882
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 3 1 126,409
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 140,688
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 1 141,454
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 5 122,016
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 120,582
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 1 133,422
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 5 164,148
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 2 137,202
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 122,221
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 141,944
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 142,252
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 3 2 139,718
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 126,938
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 1 122,442
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 133,870
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 4 116,492
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 118,807
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 119,200
   Tổng số5,186272,0587,7342,1848,9843,184804203311108,010,882